ARCHÍV:  Dokumenty "starého" SRPŠ (2007 - 09/2015)Informace ohlednì posuzování jednotlivých žádostí

Otázka :

Škola, resp. uèitelé ze školy èi školky zažádají SRPŠ o pøíspìvek na konání èi organizaci nìjaké akce. Nìkteré pøíspìvky SRPŠ schválilo, nìkteré však nikoliv. Jak se o schválení rozhoduje, jaká jsou kritéria ?

Odpovìï :

 • O (ne)schválení rozhodují vždy èlenové Výboru SRPŠ hlasováním. Statistiku hlasování má k dispozici pøedseda SRPŠ.

 • Detaily ohlednì žádostí o pøíspìvek, schválení èi neschválení lze prostudovat v odpovídajícím zápisu ze schùze.


Otázka :

Škola, resp. uèitelé ze školy èi školky zažádají SRPŠ o pøíspìvek na konání èi organizaci nìjaké akce. Nìkteré pøíspìvky SRPŠ schválilo, nìkteré však nikoliv. Jak se o schválení rozhoduje, jaká jsou kritéria ?

Odpovìï :

 • O (ne)schválení rozhodují vždy èlenové Výboru SRPŠ hlasováním. Statistiku hlasování má k dispozici pøedseda SRPŠ.

 • Aby se proces schvalování zprùhlednil, budou vytvoøena jasnì definovaná interní pravidla urèující, na co se budou poskytovat finance a na co nikoliv.

 • Detaily ohlednì žádostí o pøíspìvek, schválení èi neschválení lze prostudovat v samostatné kategorii - pøejdi zde

Otázka :

Po vesnici se vždycky øíkávalo, že pøíspìvky SRPŠ jdou uèitelkám na kávu popø. i na zákusky.

Jedna paní také povídala, že prý z pøíspìvkù SRPŠ jsou hrazeny úèty v místních pohostinstvích bìhem schùzí Výboru SRPŠ ?  Jak to tedy vùbec je ?

Odpovìï :

 • Musím Vás s úsmìvem zklamat - peníze školy a peníze SRPŠ jsou dvì naprosto oddìlené vìci. Toky finanèních prostøedkù školy kontroluje zøizovatel.

 • Za hospodaøení SRPŠ je odpovìdný hospodáø sdružení - ten je kontrolován revizní komisí a posléze pøedkládá svou zprávu Výroèní schùzi SRPŠ.

 • Pøíspìvky SRPŠ, zisky z akcí SRPŠ i následné toky finanèních prostøedkù jsou bohužel pøesnì evidovány, takže zde není žádný prostor pro nìjaké manipulace a následná populistická odhalení.

 • Jelikož naše SRPŠ si mùže - na rozdíl od jiných - dovolit veškeré dokumenty veøejnì publikovat, asi tento fakt vezme vítr z plachet nìkterým škarohlídùm èi tzv. vìèným stìžovatelùm.

 • Jelikož krédem našeho SRPŠ je transparetnost a informovanost, veškeré dokumenty SRPŠ jsou plnì veøejné - k nahlédnutí èi ke stažení v kategorii "DOKUMENTY".

 • O toku finanèních prostøedkù z fondu SRPŠ vždy rozhoduje schùze Výboru SRPŠ hlasováním. Detaily o schválených (neschválených) návrzích (resp. protinávrzích), statistikách hlasování, jsou obsaženy v daném zápisu ze schùze Výboru SRPŠ - k stažení zde.

Otázka :

Co já - jako rodiè mající dítì na ZŠ v Horní Moštìnici - mám z nìjakého SRPŠ ?

Odpovìï :

 • Moje dítì bude chtít po mì ménì penìz na všelijaké ty školní akce èi pomùcky.

 • Fond SRPŠ totiž pøispívá nemalými èástkami na schválené školní akce, školní potøeby a pomùcky. popø. na jiné akce související s hlavními cíli školy.

 • Setkám se s podobnì postiženými rodièi, kteøí jsou ochotni ve svém volném èase a bohužel zadarmo  udìlat nìco pro školu svých dìtí.

 • Pocit z podaøené akce (plesy, Den dìtí) je dlouhotrvající, teplý a pøíjemný.

Otázka :

Jakou finanèní, popø. hmotnou odmìnu obdržím, když se zúèastním pøípravy nìjaké akce SRPŠ ?

Odpovìï :

 • Jak je definováno ve stanovách obèanského sdružení, aktivity v SRPŠ jsou dobrovolné a bohužel bezplatné. Veškerý zisk z akcí je urèen na potøeby dìtí v ZŠ - viz úvod.
 • Jediným hmotným pozitivem je eventuální rozdìlování zbylých studených øízkù po plese a jejich odkup za nákupní ceny. To musí staèit.

Otázka :

Kdo v tom SRPŠ teda vùbec je - a vím, do èeho jdu. Na nìkteré moštìnické tváøe jsem totiž alergický.

Odpovìï :

 • Seznam všech èlenù Výboru SRPŠ se nachází zde.

Otázka :

Kde mùžu vidìt stanovy, úèetnictví, výroèní zprávy, zápisy ze schùzí SRPŠ ?

Kdo rozhoduje o tom, co se z tìchto penìz poøídí ? Kam tedy ony peníze jdou ?

Odpovìï :

 • Kompletní hospodaøení, stav pokladny, výroèní zprávy a zápisy ze schùzí Výboru SRPŠ se nacházejí zde.
 • O možném toku penìz SRPŠ do jednotlivých akcí èi potøeb školy rozhoduje schùze Výboru SRPŠ hlasováním. Detaily o schválených (neschválených) návrzích (resp. protinávrzích), statistikách hlasování, jsou obsaženy v daném zápisu ze schùze Výboru SRPŠ - k stažení zde.

Komplikované otázky s právním podtextem, které budou co nejdøíve pøedsedou SRPŠ odpovìzeny:

Otázka :

Musím platit pøíspìvky SRPŠ ? Rodiè být nemusím, maximálnì jsem tak ještì zákonný zástupce a pøítel školy ?? Tak to už vùbec ne.

Otázka :

Jaký je další postup v pøípadì nezaplacení (prodlení èi odmítnutí) pøíspìvkù SRPŠ ?

Otázka :

Mùžu být jako jako pasivní èlen Výboru SRPŠ nìjak vylouèen èi zbaven hlasovacího práva ? Nechce se mi celý víkend nìco organizovat, sedìt do rána na plese atd. Radši bych jenom mluvil a rozhodoval tak nìjak od stolu.

Odpovìï :

Všechny tyto situace budou podrobnì øešeny v nových spolkové stanovách dle nového OZ Obèanský zákoník è.89/2012 Sb.(stáhnou zde).


Stanovy spolku dle nového Obèanského zákoníku è.89/2012 Sb. musí obsahovat alespoò:

   ·      název spolku, který musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“ a musí odlišovat spolek od jiné osoby, pøièemž název nesmí být klamavý;

   ·      sídlo spolku, ve stanovách postaèí uvést pouze název obce, kde je sídlo spolku;

   ·      úèel spolku;

   ·      urèení statutárního orgánu a urèení, kdo je jeho prvním èlenem;

   ·      práva a povinnosti èlenù spolku, popø. urèení zpùsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.


Na otázky se pokusila odpovìdìt :

Jana Faitová, pøedseda SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H.Moštìnici