ARCHÍV:  Dokumenty "starého" SRPŠ (2007 - 09/2015)SRPŠ pøi ZŠ v Horní Moštìnici


  Obèanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodièù a dalších fyzických a právnických osob pøi Základní škole v Horní Moštìnici" historicky vzniklo 10.02.1992 na základì zákona è.83/1990 Sb., o sdružování obèanù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Aktuální seznam obèanských sdružení, odborových organizací a organizací zamìstnavatelù (dále jen „sdružení“) se nachází zde na webu Ministerstva vnitra ÈR.

Toto obèanské sdružení zatím nevlastní identifikaèní èíslo organizace (IÈO), jelikož vzniklo pøed 1. lednem 2001. V tomto seznamu je IÈO uvedeno jen u sdružení vzniklých po 1. lednu 2001, kdy jeho pøidìlování pøešlo do pùsobnosti Ministerstva vnitra.


**************************************************************************************************************************

Jelikož v souèasné dobì je již v platnosti dlouho oèekávaný nový obèanský zákoník NOZ Obèanský zákoník è.89/2012 Sb.(stáhnou zde), revizní komise sdružení doporuèila podstatnì aktualizovat stanovy dle tohoto pøedpisu (zejména dle § 214 až 268) a provést registraci spolku do spolkového rejstøíku.


Stanovy spolku dle nového Obèanského zákoníku è.89/2012 Sb. musí obsahovat alespoò:

   ·      název spolku, který musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“ a musí odlišovat spolek od jiné osoby, pøièemž název nesmí být klamavý;

   ·      sídlo spolku, ve stanovách postaèí uvést pouze název obce, kde je sídlo spolku;

   ·      úèel spolku;

   ·      urèení statutárního orgánu a urèení, kdo je jeho prvním èlenem;

   ·      práva a povinnosti èlenù spolku, popø. urèení zpùsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.


  Kompletní hospodaøení SRPŠ, finanèní bilance pøíjem-výdej jsou zveøejnìny zde.

  Kompletní hospodaøení, stav pokladny, výroèní zprávy a zápisy ze schùzí Výboru SRPŠ se nacházejí zde:

  Organizaèní strukturu, seznam èlenù a personální obsazení vrcholných orgánù sdružení lze nalézt zde.

  Databáze nejèastìji kladených otázek a odpovìdí (FAQ) související s èinností SRPŠ, je umístìna zde


A na co je toto sdružení vùbec dobré, jaká je jeho èinnost ?

 

  "SRPŠ" pøi ZŠ v Horní Moštìnici se snaží rozvíjet a finanènì zabezpeèovat èinnosti, které samozøejmì souvisí s hlavními cíli školy, ale na jejich finanèní zajištìní již nejsou èi nemohou být použity finanèní prostøedky od zøizovatele školy.


  Fondu SRPŠ bylo vždy využíváno k podpoøe studijních, školních i mimoškolních aktivit žákù školy, mùžeme však do svého úèetnictví  oficiálnì pøijímat také sponzorské pøíspìvky a granty.


  Rovnìž dalším posláním tohoto obèanského sdružení je hájit zájmy dìtí a rodièù, vidìt souvislosti takøíkajíc z druhého bøehu, spolupracovat se zamìstnanci školy a uèiteli a finanèní podporou pomáhá zlepšovat studijní podmínky žákù.


Musíme zde zdùraznit, že naše SRPŠ zdaleka nežije jen z pøíspìvkù SRPŠ (tj. z penìz rodièù) jak si mnoho obèanù možná myslí, ale díky ziskùm z jednotlivých akcí je vysoce výdìleèné a mùže si dovolit finanènì zabezpeèovat mnoho aktivit našich dìtí ve škole i mimo školu. Jak je patrné z hospodaøení za poslední roky, pøíspìvky SRPŠ tvoøí pouze 19-20% z celkového pøíjmu SRPŠ !!!

Prùhlednost, dostatek informací a jasné formulace - nejlepší argumenty proti :


  dlouholeté osobní nevraživosti

  klasické vesnické zášti a hospodským pomluvám

  informacím typu "JPP" (jedna paní povídala)

  univerzálním stìžovatelùm a domácím pseudoprávníkùm


Základním motivem "SRPŠ" pøi Základní škole v Horní Moštìnici je snaha o maximální transparentnost, informovanost a jasné formulace. Proto na tomto webu najdete detailní informace o veškerém dìní v SRPŠ - najdete zde detailní výroèní zprávy, zápisy, pøesné specifikace toho, jak byly všechny tøi finanèní zdroje SRPŠ (tj. pøíspìvky SRPŠ-peníze rodièù, peníze vydìlané na akcích SRPŠ a sponzorské dary, granty, projekty) investovány, co bylo za nì poøízeno èi zajištìno.

Jiná obèanská sdružení takto detailní informace èasto bìžnì nezveøejòují - málokdo totiž chce, aby mu bylo vidìno až takøíkajíc do kuchynì. Potenciální zájemce o informace odbydou tvzením, že požadované dokumenty jsou k nahlédnutí na požádání.

A právì tento laxní pøístup k informovanosti pak snadno mùže vytváøet dojem, že nìco je opìt neveøejné, nìco je lidem zamlžováno èi pøímo utajováno.


Pøedseda SRPŠ

Sdružení rodièù a pøátel školy (SRPŠ) pøi Základní škole v Horní Moštìnici má dlouholetrou historii. V novodobé historii nezávidìníhodnou roli pøedsedy SRPŠ zastávaly tyto nadšenkynì :


  Vladimíra Zmarzliaková (1990 - 1996)

  Pavlína Vadurová (1998 - 2006)

  Ilona Janèíková (2006 - 1.7.2015)

  Jana Faitová (1.7.2015 - .....)