Dopis předsedkyně SRPŠ H.Moštěnice pro rodiče dětí v ZŠ a MŠ ze dne 18.11.2015


Dopis od předsedkynì SRPŠ H.Moštěnice pro rodiče dětí v ZŠ a MŠ ze dne 29.9.2014


Dopis od předsedkynì SRPŠ H.Moštěnice  pro rodiče dětí v ZŠ a MŠ ze dne 17.9.2013


MÉDIA a naše SRPŠ při ZŠ v Horní Moštěnici

PAMĚTNÍ LIST


Pamìtní list udìlený ZO Českého zahradkářského svazu se sídlem v H.Moštěnici ku příležitosti 45. výročí založení organizacePro zvěztšení - klikni na náhled)

MÉDIA a naše SRPŠ při ZŠ v Horní Moštěnici

Napsali o nás - o SRPŠ v Horní Moštěnici - v médiích.

(Nové Přerovsko - deník ze dne  5.12.2014)
Pro zvěztšení - klikni na náhled)

MÉDIA a naše SRPŠ při ZŠ v Horní Moštěnici

Napsali o nás - o SRPŠ v Horní Moštěnici - v médiích.

(Nové Přerovsko - deník ze dne 13.6.2014)
Pro zvěztšení - klikni na náhled)

Podìkování za finanční příspěvek na lyžažský kurs 2012


Zaslala p. uč. Mgr. Hana Pecová - vedoucí LVK konaného v 02/2012.

(www.zshornimostenice)


Pro zvěztšení - klikni na náhled)

SRPŠ v H.Moštěnici v médiích

- Moštěnský zpravodaj 1/2012


Napsali o nás v médiích - Moštěnský zpravodaj 1/2012

(www.hornimostenice.cz)Pro zvěztšení - klikni na náhled)


SRPŠ v H.Moštěnici v médiích

- Moštěnský zpravodaj 1/2011


Napsali o nás v médiích - Moštěnský zpravodaj 1/2011

(www.hornimostenice.cz)Pro zvěztšení - klikni na náhled)

PODĚKOVÁNÍ SRPŠ při ZŠ a MŠ v H.Moštěnici

za darování hraček, jejichž sběr proběhl v průběhu Dětského dne 11.9.2010


Kliknutím na náhled si mùžete pøeèíst podìkování vedení dìtského zaøízení Klokánek-Dlouhá Louèka se sídlem v Olomouci za vìnování hraèek, jejichž sbìr se provádìl v prùbìhu Dìtského dne 11.9.2010.

My všichni za SRPŠ jsme velmi moc rádi, že tyto darované hraèky udìlaly radost i dalším dìtem, o které se Klokánek stará.


Klokánek je zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc, kam jsou umístìny dìti, které z nìjakého dùvodu nemohou být ve své vlastní rodinì. Dìti u nás setrvávají po dobu, dokud si rodièe nevyøeší svoji situaci (napø. zajistí si nové bydlení, upraví si finanèní podmínky). Jsou jistì i pøípady, kdy není možné, aby se dítì do své biologické rodiny vrátilo, protože bylo prokázáno napøíklad týrání, zneužívání … Tyto dìti potom odchází do náhradní rodiny.

MÉDIA a naše SRPŠ při ZŠ v Horní Moštìnici

Napsali o nás - o SRPŠ v Horní Moštěnici - v médiích. (Nové Přerovsko - deník ze dne 3.12.2010)


SRPŠ v H. Moštěnici v médiích - Moštěnský zpravodaj 3/2009

Napsali o nás v médiích - Moštìnský zpravodaj 3/2009. (www.hornimostenice.cz)

( Zvìtšit obrázky - klikni si na tyto náhledy)

SRPŠ v H. Moštěnici v médiích


Napsali o nás v médiích. (www.prerovsko.eu, 25.5.2009, 6:51)

Zvìtšit obrázky - klikni si na tyto náhledy

celý originální èlánek lze najít zde : http://zpravodajstvi.prerovsko.eu/clanky/Zamecky-park-v-Horni-Mostenici-ozil-detskym-smichem-6691

KŘEST LOGA SRPŠ - DĚTSKÝ DEN 2009

V prùbìhu konání Dìtského dne 2009  za úèasti vzácných hostù a mnoha celebrit z Moštìnického prostøedí probìhl slavnostní køest nového loga našeho SRPŠ - viz následující  fotografie.


Naše pøedsedkynì Ilona Janèíková dùkladnì pokropila nové logo vyhotovené ve dvou inverzních podobách šumivým šampaòským a ve své slavnostním projevu na pódiu podìkovala všem èlenùm a sympatizantùm, kteøí se zúèastnili by jediné akce organizované SRPŠ za pomoc, podporu a ochotu udìlat pro obec i dìti více, než se musí.

Fotogalerie z DD 2009 v Horní Moštìnici se nachází v databázi fotografií 2009 - pøejdi zde

Fotogalerie z DD 2009 v Horní Moštìnici na webu DJ Simense (www.djsimens.cz) - pøejdi zde

MÉDIA a naše SRPŠ při ZŠ v Horní Moštìnici

Napsali o nás - o SRPŠ v Horní Moštìnici  - v médiích. (Nové Pøerovsko - deník ze dne 19.12.2008)

Zvětšit obrázek - klikni si vedle na jeho náhled.