ARCHÍV:  Dokumenty "starého" SRPŠ (2007 - 09/2015)VRCHOLNÝ MANAGEMENT - SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici

(aktualizováno ke dni 6.5.2015)

Funkce

do 1.7.2015

od 1.7.2015

Sekretariát-ústředí SRPŠ

srpshm@seznam.cz

srpshm@seznam.cz

Předseda SRPŠ

Ilona Jančíková

Fajtová Jana

Místopředseda SRPŠ

Jandová Kateřina

Danišová Vìra

Hospodář (pokladník) SRPŠ

Hana Mozolová

Jandová Kateřina

Revizní komise - předseda

Macejková Dana

Havránková Monika

Revizní komise - èlen

Macejková Dana

Havránková Monika

Revizní komise - èlen

Gabriela Vránová

Drozdová Edita

Revizní komise - èlen

Radomír Bubík

Macejková Dana


SEZNAM ÈLENÙ VÝBORU SRPŠ při ZŠ v Horní Moštìnici - v abecedním pořadí

(aktualizováno k 6.5.2015)

1.

èlen Výboru SRPŠ

Adásková Kristina


2.

èlen Výboru SRPŠ

Andìlová Martina


3.

èlen Výboru SRPŠ

Bubík Radomír


4.

èlen Výboru SRPŠ

Danišová Vìra


5.

èlen Výboru SRPŠ

Dosedlová Martina


6.

èlen Výboru SRPŠ

Drozdová Edita


7.

èlen Výboru SRPŠ

Fajtová Jana


8.

èlen Výboru SRPŠ

Havránková Monika


9.

èlen Výboru SRPŠ

Janèíková Ilona


10.

èlen Výboru SRPŠ

Jandová Kateøina


11.

èlen Výboru SRPŠ

Kalovská Kateøina


12.

èlen Výboru SRPŠ

Ludvová Pavlína


13.

èlen Výboru SRPŠ

Macejková Dana


14.

èlen Výboru SRPŠ

Mozolová Hana


15.

èlen Výboru SRPŠ

Neubergerová Vlaïka


16.

èlen Výboru SRPŠ

Wehmhonerová Marie


17.

èlen Výboru SRPŠ

Vránová Gabriela


18.

èlen Výboru SRPŠ19.

èlen Výboru SRPŠ
KONTAKTY - ZŠ a MŠ HORNÍ MOŠTÌNICE

Adresa školy:

Základní škola a Mateøská škola Horní Moštìnice

pøíspìvková organizace

Pod Vinohrady 30, 751 17 Horní Moštìnice

IÈO: 70 981 698

www.zshornimostenice.cz

Øeditelka školy:  

Mgr. Libor Kubík

zs@zshornimostenice.cz

Zástupkynì øeditelky:    

Mgr. Vlasta Krejèíøová


Ekonomka školy:      

Slabá Hana


Základní škola - telefon :

581 224 248


Základní škola - mobil :

739 310 468


Základní škola - fax :

581 701 722


Školní jídelna - SCOLAREST- telefon

581 224 258


Školní jídelna - SCOLAREST - mobil

731 438 269


Mateøská škola tøída "Sluníèka"

581 224 130

ms@zshornimostenice.cz

Mateøská škola tøída "Koata"

581 224 131

ms@zshornimostenice.cz

Mateøská škola tøída "Berušky"

581 224 133

ms@zshornimostenice.cz

Mateøská škola tøída "Žabièky"

581 224 132

ms@zshornimostenice.cz

Školní družina:

581 701 721SRPŠ pøi ZŠ Horní Moštìnice - ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA


Èinnost obèanského sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodièù a dalších fyzických a právnických osob pøi Základní škole v Horní Moštìnici" (dále v textu "SRPŠ") se po stránce organizaènì-provozní øídí vlastními øádnì schválenými stanovami (stáhnou zde). Pro rychlou orientaci mùže posloužit tento struèný nástin organizaèní struktury:

Vrcholnými orgány SRPŠ jsou :

   èlenská schùze

   schùze výboru

   tøídní schùze

   tøídní výbor èi tøídní dùvìrník

   revizní komise

   stále èi doèasné další komise


Organizace - schùze výboru SRPŠ  :

Schùze výboru SRPŠ se koná vìtšinou 1x za mìsíc.  Výbor SRPŠ na své první schùzi volí :


   pøedsedu, místopøedsedu

   jednatele, hospodáøe

   èlena pro spolupráci se ŠD

   èleny a pøedsedu revizní komise (podává 2x roènì svou zprávu)

   èleny a pøedsedy jiných stálých èi doèasných komisí

   schvaluje celoroèní plán èinnosti SRPŠ

   volí a schvaluje 3 èlennou revizní komisi a pøedsedu této komise

   volí a schvaluje 5-15 èlenù výboru SRPŠ

   pravidelné schùze výboru SRPŠ se konají v nekuøáckých prostorách místních pohostinství nebo v pøípadì

   soubìhu s tøídními schùzkami se konají po jejich ukonèení ve sborovnì  školy

   zápisy ze schùzí výboru SRPŠ se nacházejí zde.

Prùhlednost, dostatek informací a jasné formulace - nejlepší argumenty proti :


  dlouholeté osobní nevraživosti

  klasické vesnické zášti a hospodským pomluvám

  informacím typu "JPP" (jedna paní povídala)

  univerzálním (notorickým) stìžovatelùm a pisálkùm


Základním motivem "SRPŠ" pøi ZŠ a MŠ v Horní Moštìnici je snaha o maximální transparentnost, informovanost a jasné formulace. Proto na tomto webu najdete detailní informace o veškerém dìní v SRPŠ - najdete zde detailní výroèní zprávy, zápisy, pøesné specifikace toho, jak byly všechny tøi finanèní zdroje SRPŠ (tj. pøíspìvky SRPŠ-peníze rodièù, peníze vydìlané na akcích SRPŠ a sponzorské dary, granty, projekty) investovány, co bylo za nì poøízeno èi zajištìno.


Jiná obèanská sdružení takto detailní informace èasto bìžnì nezveøejòují - málokdo totiž chce, aby mu bylo vidìno až takøíkajíc do kuchynì. Potenciální zájemce o informace odbydou tvzením, že požadované dokumenty jsou k nahlédnutí na požádání.

A právì tento laxní pøístup k informovanosti pak snadno mùže vytváøet dojem, že nìco je opìt neveøejné, nìco je lidem zamlžováno èi pøímo utajováno.


Databáze nejèastìji kladených otázek a odpovìdí (FAQ) související s èinností SRPŠ, je umístìna zde